ตัวอย่างการใช้งาน
 DRUID 13 LCD
   
  คู่มือ
 คู่มือผู้ใช้งาน
 สเปคของสายลวด
DRUID 13 LCD
ENERGIZERS
๏ จอแสดงผล LCD แสดงข้อมูลง่ายต่อการอ่าน
๏ Keypad ต่อควบคุมกับเครื่อง
๏ Tag switch สำหรับทาบที่ตัวเครื่อง
๏ แสดงผลแรงดันไฟฟ้าที่ผลักออกมาและแรงดันไฟฟ้าที่กลับเข้ามา
๏ ระยะเวลาสำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ) 24 ชั่วโมง
๏ เหมาะสำหรับบ้าน สำนักงาน ลานจอดรถ พื้นที่ขนาดกลาง