คุณสมบัติพิเศษ
  • กดกริ่ง เห็นภาพ พูดคุย ปลดล็อค
• หน้าจอสี
• เรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านของผู้อยูอาศัย
• เป็น intercom ภายใน
  ราคา Call.-