Features:
- แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ (ทั้งสายนอกและสาายใน)
- เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น "เวลาปลุกของท่าน 10.30 นาฬิกา"
- เสียงพูดตอบรับอัตโนมัติ (OGM) บันทึกได้ถึง 6 ข้อความ 8 วงจร
- ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการติดต่อได้เอง (DISA)
- รับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้
- สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 40,000 รายการ
- สามารถคำนวณค่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสาย, จองสาย, รับสายแทน และคุณสมบัติอื่นๆ
- ต่อกับสายนอกแบบ IP (IP Trunk)
- รองรับ SIP Phone / Soft Phone
- ขนาดสำหรับรุ่น Crystal (กว้าง x สูง x หนา) 33 x 25 x 8.5 เซ็นติเมตร
ราคา : 23,000 บาท